COACH SHANGHAI HK PLAZA

Location

HK PLAZA, SHANGHAI, PRC

Year

2010